NASZA OFERTA

Kancelaria Prawna KAIUS oferuje usługi prawne do wszystkich podmiotów występujących w obrocie gospodarczym, którymi są klienci indywidualni, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, spółki prawa cywilnego i handlowego, przedsiębiorstwa państwowe, urzędy i instytucje państwowe, jednostki samorządu terytorialnego, spółdzielnie, wspólnoty, fundacje, stowarzyszenia.

 

Ceny usług Kancelarii ustalane są indywidualnie. 

 

Podstawowy zakres spraw, którymi się zajmujemy:

 

PRAWO GOSPODARCZE I HANDLOWE

 • Konsultacje i porady prawne z zakresu prawa gospodarczego

 • Sporządzanie projektów umów

 • Sporządzanie pism procesowych i przedprocesowych

 • Sprawy z zakresu odpowiedzialności członków zarządu spółek prawa handlowego

 • Zastępstwo procesowe

 • Postępowanie upadłościowe

 • Pomoc w rozpoczynaniu prowadzenia działalności gospodarczej, z uwzględnieniem minimalizacji kosztów planowanego przedsięwzięcia

 • Opracowywanie regulaminów sklepów internetowych, regulaminów świadczenia usług drogą elektroniczną i polityki przetwarzania danych osobowych

 • Opracowywanie projektów wewnętrznych aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa (statutów, regulaminów, uchwał, zarządzeń, instrukcji, polityki prywatności, projektów umów itp.)

 • Wdrażanie i prowadzenie procedur związanych z  ochroną danych osobowych, gospodarką odpadami, książkami obiektu budowlanego

 • Sprawy z zakresu prawa autorskiego, własności intelektualnej oraz zwalczania nieuczciwej konkurencji

 • Tworzenie, przekształcanie oraz likwidacja spółek, spółdzielni, fundacji i stowarzyszeń

 • Substytucje w Olsztynie, Lidzbarku Warmińskim i jego okolicach, na obszarze woj. warmińsko-mazurskiego, dla radców prawnych z całego kraju

 

PRAWO KARNE

 • Konsultacje i porady prawne z zakresu prawa karnego

 • Pisanie pism procesowych i przedprocesowych

 • Obrona i zastępstwo w toku postępowania przygotowawczego, sądowego i wykonawczego

 • Prowadzenie spraw o wykroczenia, przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz przestępstwa wojskowe

 • Sporządzanie prywatnych i subsydiarnych aktów oskarżenia, apelacji, zażaleń, kasacji, wniosków o wznowienie postępowania

 • Sporządzanie pism w postępowaniu wykonawczym – wniosków o odroczenie wykonania kary, o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary, o przerwę w wykonywaniu kary, o zatarcie skazania

 

PRAWO CYWILNE

 • Konsultacje i porady prawne z zakresu prawa cywilnego

 • Sporządzanie pism procesowych i przedprocesowych

 • Sporządzanie projektów umów, pełnomocnictw, oświadczeń woli

 • Sprawy z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej kontraktowej i deliktowej

 • Sprawy z zakresu służebności

 • Uczestnictwo w negocjacjach ugodowych z dłużnikami zmierzających do dobrowolnego i natychmiastowego zaspokojenia wierzytelności

 • Dochodzenie wykonania zobowiązań umownych

 • Dochodzenie odpowiedzialności z tytułu niewykonania umowy

 • Przeprowadzanie windykacji (sprawy o zapłatę) - wezwania do zapłaty, monitoring dłużników, pieczęć prewencyjna

 • Sprawy dotyczące nieruchomości (np. o stwierdzenie zasiedzenia, zniesienie współwłasności, sprawy wieczysto-księgowe)

 • Sprawy spadkowe

 • Sporządzanie projektów testamentów

 • Zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych, polubownych i egzekucyjnych, z naciskiem na szybkość i sprawność postępowań

 • Sprawy z zakresu postępowania egzekucyjnego i zabezpieczającego

 • Sprawy konsumentów
 • Sprawy tzw. frankowiczów

 

PRAWO RODZINNE

 • Konsultacje i porady prawne z zakresu prawa rodzinnego

 • Sporządzanie pism procesowych i przedprocesowych

 • Sprawy ze stosunków małżeńskich (rozwody, separacje, unieważnienie małżeństwa, zniesienie wspólności majątkowej małżeńskiej, podział majątku wspólnego)

 • Sprawy z zakresu ustalenia i zaprzeczenia ojcostwa oraz macierzyństwa

 • Sprawy z zakresu władzy rodzicielskiej (o ustalenie władzy rodzicielskiej, pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie) regulowanie kontaktów z dzieckiem

 • Sprawy z zakresu przysposobienia

 • Sprawy dotyczące obowiązków alimentacyjnych pomiędzy krewnymi i małżonkami


PRAWO PRACY

 • Konsultacje i porady prawne z zakresu prawa pracy

 • Sprawy o ustalenie stosunku pracy

 • Sprawy z zakresu roszczeń pracowniczych ze stosunku pracy

 • Reprezentacja pracodawcy

 • Doradztwo przy rozwiązywaniu umów o pracę, z  uwzględnieniem zwolnień grupowych.

 • Sporządzanie projektów umów o pracę

 • Dochodzenie wynagrodzeń za pracę

 • Sprawy z zakresu zakazu konkurencji

 • Odwołania od wymierzonych kar porządkowych

 • Sprawy pracownicze, w szczególności opracowywanie projektów umów o pracę, umów o zakazie konkurencji i innych związanych ze stosunkiem pracy

 • Zastępstwo procesowe w postępowaniach sądowych, polubownych i egzekucyjnych, z naciskiem na szybkość i sprawność postępowań

 • Sprawy związane z wypowiedzeniem umowy o pracę i rozwiązaniem stosunku pracy bez wypowiedzenia

 

PRAWO ADMINISTRACYJNE

 • Konsultacje i porady prawne z zakresu prawa administracyjnego

 • Pisanie pism procesowych i przedprocesowych

 • Sprawy z zakresu zamówień publicznych

 • Sprawy z zakresu prawa budowlanego

 • sprawy z zakresu gospodarki nieruchomościami

 • sprawy z zakresu zagospodarowania przestrzennego

 • koncesje i zezwolenia

 • Zastępstwo strony przed organami administracji państwowej i samorządowej oraz sądami administracyjnymi

 

PRAWO ODSZKODOWAWCZE

 • Konsultacje i porady prawne z zakresu odszkodowań

 • Pisanie pism procesowych i przedprocesowych

 • Dochodzenie naprawienia szkód na osobie i szkód majątkowych z wszelkiego rodzaju tytułów, w tym w szczególności wypadków komunikacyjnych, błędów w sztuce lekarskiej, naruszeń dóbr osobistych osób fizycznych i prawnych

 • Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych od zakładów ubezpieczeń

 

Copywrite by kaius.pl - 2022

 89 722 82 42

 

 89 722 82 42